Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, zijn al onze diensten en leveringen onderworpen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, die voorrang genieten op al de algemene voorwaarden van de koper. Door het uitschrijven van een bestelbon en het aanvaarden van de levering van de goederen of de uitvoering van de diensten, bevestigt de koper zijn uitdrukkelijke en uitsluitende instemming met onderhavige voorwaarden.
Deze zullen eveneens van toepassing zijn op latere diensten en leveringen besteld door de koper, al verwijzen deze niet naar onze algemene voorwaarden. De nietigheid van één of meerder clausules brengt de nietigheid van het geheel van onderhavige voorwaarden of van de overeenkomst niet met zich mee. 

2. Bestellingen zijn definitief wanneer ze schriftelijk bevestigd en door een daartoe bevoegde persoon van onze firma ondertekend werden. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, worden de overeenkomsten geacht te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Onze firma is van elke verantwoordelijkheid ontheven in geval van niet-uitvoering te wijten aan overmacht, staking, lock-out, enz. De specificaties over de door de koper gewenste kwaliteit, hoeveelheid en uitvoeringswijze dienen duidelijk op de bestelbon te worden vermeld en geen enkele externe beschouwing of document laat de koper toe het vermelde op de bestelbon te wijzigen of uit te breiden. In geval van annulering van de bestelling door de koper voorafgaand aan de levering van het (de) goed(eren) en voor zover dat deze annulering uitdrukkelijk aanvaard wordt door de verkoper, zal het volledig voorschot niet terugbetaald worden of door de koper verschuldigd blijven indien dit nog niet werd betaald.   Bovendien zal 20 % van de waarde van het (de) bestelde goed(eren) die niet in stock opgevolgd worden, gefactureerd worden ten titel van annulatiekosten. Deze twee bedragen zullen eveneens verschuldigd zijn in geval van annulatie van de bestelling door de verkoper ten gevolge van de niet-naleving door de koper van diens verplichtingen.

3. De leveringstermijnen worden ten indicatieve titel gegeven. De eventuele laattijdigheid van een levering kan geen aanleiding geven tot een vordering in schadevergoeding noch een verbreking van de overeenkomst. 

4. De goederen worden geacht in onze magazijnen te zijn goedgekeurd. De goederen zijn gewaarborgd tegen elke fabricagefout. Elk onderdeel dat als beschadigd wordt erkend, zal vervangen worden, maar onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de eenvoudige vervanging van het beschadigde onderdeel. In geen geval kan hiervoor, om welke reden dan ook, een terugbetaling, schadevergoeding of schadeloosstelling gevorderd worden. Iedere eventuele klacht van de koper dient, op straffe van nietigheid, per aangetekende brief, binnen 8 dagen na de levering van de goederen of de uitvoering van de diensten, te worden gemeld.

5. De koper neemt ontvangst van de goederen in onze magazijnen of op de vrachtwagen voor de werf of domicilie. In geval van levering voor de werf of domicilie, zal de plaats voor het lossen toegankelijk moeten zijn via een rijbaan. De koper zal er zorg voor dragen dat de voertuigen van FACQ NV gemakkelijk kunnen manoeuvreren zowel op de toegangswegen als op de los- en parkeerplaatsen. Het lossen zal ter hoogte van de vrachtwagen gebeuren. Ingeval de koper aan de bestuurder van FACQ NV vraagt de openbare rijweg te verlaten om zich met zijn voertuig op niet aangepaste terreinen of wegen te begeven, is de koper voor alle schade die het voertuig van FACQ zou veroorzaken verantwoordelijk alsmede voor de schade aan het voertuig van FACQ en het materiaal dat vervoerd wordt. De koper ontslaat FACQ NV van elke verantwoordelijkheid en verbindt er zich toe FACQ NV te vrijwaren tegen elke vordering van een derde ten aanzien van FACQ, hetzij voor schadevergoedingen, boetes of andere mogelijke gevolgen. 

6. Teruggave van de goederen wordt enkel aanvaard mits onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Bovendien kunnen deze goederen slechts terug genomen worden indien Facq ze in voorraad volgt, niet vervaardigd zijn uit elektrische of elektronische leidingen, en voor zover de teruggave geschiedt in perfecte staat en in de oorspronkelijke verpakking en binnen de 30 dag na levering. Deze teruggaven zullen gecrediteerd worden met een korting van 20 % en op voorwaarde dat de koper het nummer en de datum van de originele factuur vermeldt.

7. Wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren naarmate ze geleverd worden, ook al gebeurt de levering slechts gedeeltelijk. In geval van verkoop met plaatsing van de goederen, behouden wij ons het recht voor de goederen te factureren et de betaling van de factuur te eisen voor elke levering en plaatsing van betrokken goederen.

8. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar op onze zetel. 

9. Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag zal automatisch, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen die verschuldigd zijn voor gevolg hebben welke ook de betaalfaciliteiten zijn. In dit geval zijn we bovendien gemachtigd om onze verbintenissen te schorsen of de overeenkomst(en) te verbreken zonder enige vergoeding.

10. Voor elke laattijdige betaling worden moratoire interesten aan een intrestvoet van 12 % vanaf de vervaldatum aangerekend, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Daarenboven zullen desbetreffende facturen ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met een som gelijk aan 15% van het nog verschuldigd bedrag met een minimum 50 EURO per factuur.

11. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling door de koper van de factuur die hierop betrekking heeft. Bij niet-betaling binnen de vervaltermijn, behouden wij ons het recht voor de geleverde goederen terug te nemen op kosten van de koper en onverminderd de in deze verkoopsvoorwaarden toepasselijke bepalingen bij wanbetaling. 

12. Tot zekerheid van de terugbetaling van alle bedragen die de koper verschuldigd zou zijn aan FACQ NV, uit hoofde van alle huidige en/of toekomstige schuldvorderingen, geeft de koper ten gunste van FACQ NV, die zulks aanvaardt, in pand alle huidige en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van de koper tegenover derden en/of FACQ NV. Hiertoe wordt FACQ NV gemachtigd, te allen tijde deze verpanding aan de schuldenaars van de koper ter kennis te brengen en alles te doen om dit pand tegenstelbaar te maken aan derden. De koper verbindt zich ertoe om, op eenvoudig verzoek van FACQ NV, alle inlichtingen en documenten met betrekking tot die schuldvorderingen te bezorgen. Na kennisgeving aan of erkenning van de verpanding door de schuldenaar heeft FACQ NV het recht om het pand op een wettelijke manier te gelde te maken tot aanzuivering van de aan haar verschuldigde sommen. Als bijkomende zekerheid verleent de koper ten gunste van FACQ NV een pand op alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen behorend tot zijn onderneming, inclusief de door FACQ geleverde of te leveren goederen.

13. Alle geschillen zullen exclusief beslecht worden door de rechtbanken van Brussel en in het bijzonder het Vredegerecht van het tweede kanton van Brussel. De verkoopovereenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.