Gebruiksvoorwaarden van de aankoopkaart

Artikel 1 : TERMINOLOGIE
De volgende termen worden gebruikt in de onderstaande gebruiksvoorwaarden :

  1. “de Kaart“ : de Facq-Aankoopkaart;
  2. “Facq“ : het bedrijf dat de Kaart uitgeeft;
  3. “de titularis van de Kaart“ : de rechtspersoon op wiens verzoek de Kaart is uitgegeven;
  4. “de houder van de Kaart“ : de bediende en/of andere persoon die door de titularis van de Kaart gemandateerd werd.

Artikel 2 : GEBRUIK
Elke persoon in het bezit van de Kaart wordt geacht gemandateerd te zijn door de titularis van de Kaart. De Kaart kent de houder de bevoegdheid en de mogelijkheid toe om, in naam van de titularis, producten te komen afhalen in alle Facq-verkooppunten mits voorlegging van de Kaart.

Artikel 3 : BESCHERMING VAN DE PRIVACY
Facq verbindt er zich toe om de bijeengebrachte persoonsgegevens niet aan
derden af te staan, op welke grond ook. Op grond van de Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke kaarthouder het recht van inzage in het gegevensbestand alsook het recht op verbetering van de onjuiste gegevens die op hem betrekking hebben. Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek aan Facq.

Artikel 4 : AANSPRAKELIJKHEDEN
De titularis van de Kaart is uitsluitend aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die het gevolg zijn van het gebuik van zijn Kaart(en) en dit zolang de annulatie van de Kaart(en) niet gevraagd werd door de titularis en tevens niet door Facq bevestigd werd. De titularis verbindt er zich toe om alle facturen te betalen die Facq opmaakt als gevolg van de aankopen die gebeurden met de Kaart(en). Facq kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien uit het niet meedelen van veranderingen betreffende de houders van de Kaart of uit het verstrekken van onjuiste informatie.

Artikel 5 : VERLIES - DIEFSTAL
Zodra de kaarthouder verlies of diefstal van de Kaart vaststelt, moet de titularis van de Kaart de vennootschap Facq hiervan, telefonisch of per email : sales.support@facq.be, op de hoogte brengen tijdens de kantooruren en zijn aangifte per aangetekende brief bevestigen. Onder verlies of diefstal, in de zin van de algemene voorwaarden, verstaat men iedere onvrijwillige buitenbezitstelling van de Kaart.

De kaarthouder blijft enigszins verantwoordelijk voor de aankopen die gebeuren binnen de 24 uren volgend op de schriftelijke aangifte van het verlies of diefstal van de Kaart.

Artikel 6 : RECHT VAN FACQ
Bij gebreke aan voorlegging van de Kaart, is Facq gerechtigd levering van goederen te weigeren aan ieder die zich zou aanmelden voor rekening van de titularis.

Artikel 7 : GELDIGHEIDSDUUR - EIGENDOM
De Kaart wordt gratis uitgeschreven en is geldig voor onbepaalde duur. Zij blijft eigendom van Facq.

Artikel 8 : EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Facq is gerechtigd op ieder ogenblik en zonder motiveringsplicht het gebruik van de Kaart(en) door zijn titularis te beëindigen. Deze Kaart moet vanaf het eerste verzoek aan Facq teruggegeven worden. De titularis van de Kaart kan op ieder ogenblik een einde stellen aan de huidige overeenkomst door deze Kaart(en), in twee stukken geknipt, per aangetekend schrijven naar Facq terug te zenden. Facq is gehouden de ontvangst van de doorgeknipte Kaart(en) schriftelijk te bevestigen. De overeenkomst loopt ten einde de dag na de schriftelijke bevestiging door Facq.

Artikel 9 : AANPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Facq eigent zich het recht toe om onderhavige algemene voorwaarden op ieder ogenblik aan te passen mits een schriftelijke kennisgeving aan de titularis van de Kaart. De veranderingen zijn slechts betwistbaar binnen de 10 dagen na datum van verzending van de kennisgeving, behalve wanneer de titularis zijn Kaart tijdens de betreffende termijn heeft teruggegeven.

Artikel 10 : BEVOEGDE RECHTBANKEN
Iedere betwisting tussen Facq en de titularis van de Kaart(en) behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en desgevallend, tot de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht van het tweede Kanton van Brussel.